Raziskave in razvoj

Razpis Po kreativni poti do praktičnega znanja predstavlja partnerstvo med stroko, fakultetami in študenti.

RAZISKAVE IN RAZVOJ

Vedno na lovu za inovativnimi in naprednimi rešitvami.

Aktualni raziskovalni projekti

 
 
 
Naziv RRI projekta: Zaščita pred soncem z inteligentnim sistemom nanašanja kreme (Intelligent Sunscreen Application System)

Kratica projekta: ISAS

Trajanje projekta: 01.03.2020 – 28.02.2022

Sofinanciranje: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Nenehen razvoj in strmenje k napredku, inovacijam in boljšim rešitvam je del našega napredka in razvoja podjetja. S tem rastemo, se razvijamo in sledimo toku časa, ter ostajamo konkurenčni na trgu.

S tem namenom smo se tudi tokrat prijavili na raziskovalno razvojni projekt in bili uspešni še pri tretjem odpiranju. Med vsemi 334 podjetji, ki so se potegovala za sredstva in 78 odobrenimi vlogami, je bil izbran tudi naš projekt z nazivom " Zaščita pred soncem z inteligentnim sistemom nanašanja kreme (Intelligent Sunscreen Application System)", na kratko »BuyITC ISAS«, katerega namen je razvoj integriranega sistema zaščite pred soncem z inteligentnim sistemom nanašanja kreme (angl. Intelligent Sunscreen Application System, krat. ISAS).

Cilj projekta je celovita izvedba novega izdelka, ki bo preizkušen v predvidenem pilotskem okolju in pripravljen za prenos v realno/produkcijsko/operativno okolje. Razvoj novega izdelka vključuje prehod iz embalažne oblike uporabe razpršilne zaščitne kreme na enkratno doziranje z neposrednim, zelo učinkovitim in inteligentnim samodejnim in personaliziranim nanosom. Celovita rešitev vključuje naslednje sestavne dele:

 • Napravo za nanos kreme
 • Učinkovito in varno (antialergeno, okolju prijazno,..) razpršilno kremo z zaščitnim faktorjem in ustezno razpršilno zmožnostjo
 • Senzoriko za digitalizacijo kontekstualnih spremenjljivk optimalnega nanosa (toplota, vlaga, UV, tip telesa,..)
 • Krmilnik za samodejno inteligentno upravljanje, kalibriranje in vzdrževanje
 • Optimiziran uporabniški vmesnik na dotik
 • Identifikacijske in plačilne mehanizme
 • Sistem integracijskih modulov za povezavo z vozliščem za nadzor naprav (BuyITC IoT/IoS Hub)
 • Komercialni – oglaševalski in informacijski sistem (LCD LED paneli)
 • Informacijski portal za obdelavo in analizo podatkov , upravljanje, vzdrževanje, integrirano trženje, osveščanje, izobraževanje in informiranje uporabnikov

Skupna vrednost projekta znaša 435.287,00€, pri kateri bo sofinancirana vrednost na podlagi javnega razpisa znašala 45% upravičenih stroškov.


 

Potek projekta
 
V prvem projektnem obdobju (od 9.7.2020 – do 3.2.2021) smo uspešno realizirali in zaključili vse postavke, ki zagotavljajo nemoteno realizacijo nadaljnje izvedbe projekta. 
 • Skrbno in celovito smo raziskali in analizirali tehnološke razsežnosti glede nanosa razpršilne zaščitne kreme za doseganje optimalne razpršenosti.
 • Celovito testirali integracijo umetne inteligence in strojnega učenja pod različnimi okoljskimi vplivi in aktivnostmi uporabnikov.
 • Zasnovali prototip uporabniških, tehnoloških, organizacijskih in komercialnih omejitev na podlagi predhodnih raziskav.


V drugem projektnem obdobju od 4.2.2021 do 31.10.2021 smo realizirali vse predvidene postavke za to obdobje, ki zagotavljajo nemoteno nadaljnjo realizacijo zastavljenih projektnih ciljev po načrtu izvedbe:
 • razvoj prototipa strojne opreme nanosa razpršilne zaščitne kreme,
 • razvoj nabora senzorjev za zajem podatkov o delovanju in okoljskih dejavnikih,
 • razvoj prototipa inteligentnega ISAS krmilnika nanosa in uporabniškega vmesnika,
 • razvoj prototipa integracijskih ISAS storitev v IoT/IoS vozlišču,
 • razvoj prototipa integriranega informacijsko-oglaševalskega sistema z integracijo LED LCD panelov,
 • integracija prototipa ISAS naprave v operativno okolje,
 • testiranje in analiza delovanja strojnih komponent in krmilnega sistema prototipa ISAS naprave,
 • testiranje in analiza programske opreme prototipa ISAS naprave.

V zadnjem projektnem obdobju od 1.11.2021 do 30.6.2022 smo uspešno zaključili projekt in tako realizirali vse predvidene postavke, ki so še preostale:
 • testiranje uporabniške izkušnje (angl. User Experience, krat. UX)  uporabe prototipa ISAS naprave,
 • analiza in razvoj poslovnih modelov in modelov  trženja,
 • implementacija končne različice ISAS naprave,
 • testiranje strojne in programske opreme v realnem/operativnem okolju,
 • testiranje uporabniške izkušnje (angl. User Experience, krat. UX)  uporabe končne različice ISAS naprave,
 • izvedba pilotskega projekta,
 • empirična raziskava uporabe.
 

Pretekli raziskovalni projekti


 
Naziv RRI projekta: BuyITC pametno vozlišče interneta stvari in storitev

Kratica projekta: BIOTSSH

Trajanje projekta: 7.2.2018 - 6.2.2020

Sofinanciranje: Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Raziskave in razvoj ter na njih temelječe znanje, nove ugotovitve in rešitve so pomembna konkurenčna prednost podjetja, ki hkrati predstavljajo tudi temelj za trajni in stabilni narodnogospodarski razvoj in posledično višji življenjski standard prebivalstva. Pomen raziskav in inovacij v podjetjih se zato spodbuja tudi v Sloveniji in sicer z javnim razpisom "Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2", ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (http://www.eu-skladi.si/).

Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih v okviru inovativnih raziskovalno razvojnih projektov za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov ali storitev na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije zaradi pospeševanja inovacij, skrajšanja časa od ideje do trga, krepitve konkurenčnega položaja podjetij in povečanja naložb zasebnega sektorja v raziskave in inovacije. Cilj razpisa je povečan delež inovacijsko aktivnih podjetij s sofinanciranjem najmanj 150 inovativnih, raziskovalno razvojnih projektov.

Veseli nas, da je bil med temi 150 raziskovalnimi projekti izbran tudi naš z nazivom "BuyITC pametno vozlišče interneta stvari in storitev" in akronimom "BIOTSSH", katerega namen je izvedba raziskav in razvoj platforme interneta stvari (IoT) in interneta storitev (IoS).

Cilj projekta je razvoj izdelka BuyITC IoT/IoS Smart Hub z naslednjimi lastnostmi:
 • izdelava pametnih  senzorjev SSE, ki povežejo izdelke, naprave  in izvajajo meritve v okolju (del  IoT)
 • odprt IoS sistem storitev v oblaku, ki omogoča povezavo z različnimi IoT napravami ter storitvami in poslovnimi pravili (algoritmi; WfMS) za doseganje agregacije dodane vrednosti storitev
 • povezava interneta stvari in storitev za doseganje avtomatizacije

Ob razvoju prototipov omenjenih izdelkov, projektne aktivnosti predvidevajo še izvedbo pilotskih projektov in razvoj poslovnih modelov in modelov trženja na globalnem trgu.

Skupna vrednost projekta znaša 393.018,00€, pri kateri bo sofinancirana vrednost na podlagi javnega razpisa znašala 45% upravičenih stroškov.

   
Potek projekta
 
V drugem projektnem obdobju od 8.9.2018 do 30.4.2019 smo realizirali vse postavke, ki zagotavljajo nemoteno realizacijo zastavljenih projektnih ciljev po načrtu izvedbe:
 • izdelan in celovito testiran/analiziran prototip Smart Sensor Element (SSE) za uporabo v predvidenih pilotnih projektih,
 • izdelan in celovito testiran/analiziran prototip Smart GUI Element (SGE) za uporabo v predvidenih pilotnih projektih,
 • potrjeni testi ustreznosti in skladnosti strojne in programske opreme s tehnološkimi in poslovnimi zahtevami
 • poslovni model
 • implementacija dejanskega sistema – strojna in programska oprema (funkcionalen sistem z referenčnim SSE in storitveni oblakV tretjem projektnem obdobju od 1.5.2019 do 6.2.2020 smo realizirali vse preostale postavke, ki zagotavljajo uspešen zaključek projekta in realizacijo zastavljenih projektnih ciljev:
 • implementacija dejanskega sistema: strojna in programska oprema (SSE, SGE in SHS),
 • testiranje strojne in programske opreme v realnem okolju. Analiza izsledkov, optimizacija, definicija in implementacija,
 • analiza uporabniške izkušnje (angl. User Experience, krat. UX), testiranje in izboljšave uporabniških vmesnikov,
 • izvedba dveh pilotskih projektov,
 • empirična raziskava vpliva na poslovne procese podjetja po uvedbi ter identifikacija področij za optimizacijo,
 • analiza in izboljšave tehnoloških in komercialnih vidikov delovanja ter analizo vrzeli na podlagi pilotskih projektov.
 

Raziskovalna skupina za poslovne inteligentne sisteme

Skupina se ukvarja z raziskovanjem, razvojem in uvajanjem poslovnih inteligentnih sistemov. Na osnovi raziskovalnega dela skupina načrtuje in razvija tehnologije, modele in koncepte za podporo poslovanju v podjetjih, z namenom povečanja poslovne uspešnosti.

Cilj projektov programa je identifikacija ključnih značilnosti in potreb sistemov ter razvoj potrebnih tehnologij za komercializacijo poslovnih inteligenčnih sistemov. Podjetje in raziskovalna skupina mora zaradi novih tehnologij, storitev in pristopov hkrati promovirati tehnološki razvoj in uporabo orodij.

V skupini pod nazivom Raziskovalna skupina za poslovne inteligentne sisteme (PIS) sodelujejo člani iz različnih področij, s čemer pokrivamo širok spekter vidikov, pomembnih pri našem raziskovanju:
 
Aleš Zebec vodja skupine
Polona Fister samostojni razvijalec
Nadja Kogal samostojni razvijalec
Petra Maučič Ribič samostojni razvijalec
Tomaž Štajner razvijalec
   

Skupina je vpisana v Evidenco izvajalcev raziskovalne in razvojne dejavnosti pri ARRS in sicer pod številko 3258-001.

 
Strateški razvojno-raziskovalni cilji
 • Raziskava vpliva poslovnih inteligentnih sistemov na uspešnost poslovanja.
 • Raziskava uvajanja upravljanja poslovnih procesov v majhna in srednje velika podjetja.
 • Raziskava učinkovitega projektnega vodenja v podjetjih.
 • Raziskava uvajanja poslovanja z elektronskimi dokumenti v podjetju in vpliv na poslovne procese.
 • Raziskava merjenja učinkovitosti izvajanja poslovnih procesov.
 • Raziskava možnosti uporabe podatkovnega rudarjenja za prepoznavanje in identifikacijo ozkih grl pri izvajanju delovnih poslovnih procesov in razvoj algoritmov.
 • Raziskava uporabe poslovne/umetne inteligence v avtomatizaciji odločanja v izvajanju poslovnih procesov. Razvoj tehnološkega in konceptualnega modela.
 • Raziskava uporabe različnih tehnik vizualizacije oziroma simulacije poslovnih procesov za učinkovito upravljanje. Razvoj prototipov vmesnikov na podlagi študije uporabnosti.
 • Raziskava uporabe pametnih čarovnikov (angl. Smart Wizards ) z uporabo umetne inteligence za učinkovito reševanje tehničnih in vsebinskih težav pri izvajanju delovnih procesov (management znanja).
 • Raziskovanje uporabe informacijskih sistemov za spodbujanje podjetništva in inovativnosti med zaposlenimi v podjetju.
 • Razvoj modela in prototipa homogenega sistema za analizo in optimizacijo poslovnih procesov, avtomatizacije usklajevanja časovnice projekta in potrebnih virov, upravljanje večjega števila časovnic in večih projektov hkrati.
 • Študija tehnologij in razvoj algoritmov za branje, prepoznavanje in identifikacije poslovne vsebine na digitaliziranih poslovnih dokumentih.
 • Raziskava tipov kodificiranja znanja v podjetjih, načini klasifikacije in razvoj algoritmov inteligentnega iskanje po bazi znanja.
 • Razvoj vsebinskih pristopov in algoritmov za podporo odločanja kupca v e-trgovanju z uporabo podatkovnega rudarjenja.

 

Rezultati raziskav se navezujejo na razvoj strateških produktov podjetja. Skupina sodeluje na projektih razvoja naslednjih produktov programske opreme:

 • BuyITC Workflow, Project & Process Management programska rešitev za upravljanje delovnih, poslovnih procesov ter upravljanja projektov, ki omogoča večjo transparentnost poslovanja, prilagodljivost pri razvoju novih inovativnih izdelkov ter merjenju uspešnosti poslovanja.
 • BuyITC Workforce Management programska rešitev za ravnanje s človeškimi viri (angl. Human Resource Management - HRM ).
 • BuyITC EDMS programska rešitev za upravljanje elektronskih dokumentov.
 • BuyITC e-Commerce programska rešitev za podporo elektronskemu trgovanju.
 • BuyITC KM programska portalna rešitev za podporo managementu znanja.
Rezultati
Razen drugih raziskovalnih del, ki jih opravljamo in služijo nenehnim izboljšavam tako pri naših storitvah in rešitvah kot pri projektih za stranke, so kot plod raziskav skupine nastali tudi produkti:
 

Celovita rešitev za e-poštni marketing izhaja iz analize potreb uporabnikov in zajema vse od orodja za dinamično sestavo predlog, pripravo vsebin, do naprednih nastavitev in podrobnih statistik. Poudarek raziskovanja je temeljil predvsem na odkrivanju prepostih, a učinkovitih načinov pripravljanja predlog e-poštnih sporočil. Tudi pri tej rešitvi je vključena vizualiuacija kazalnikov, kar smo podrobneje predstavljali na mednarodni multikonferenci Informacijska družba - IS 2012 kot delno tudi na Dnevih slovenske informatike 2012.


 

Prednost e-trgovanja in spletnih trgovskih rešitev z dobro infrastrukturo v ozadju je tudi v lažjem napovedovanju trendov, predvidevanju o vedenju uporabnikov in posledično boljšem poslovnem odločanju. Podlaga za le-to so analize in napovedi na podlagi statistik uporabe in vedenja uporabnikov.
Pri razvoju nove različice spletne trgovine, smo se osredotočali na vizualizacijo ključnih kazalnikov uspeha. Naše ugotovitve smo predstavljali tudi na Dnevih slovenske informatike 2012.


 

Novi načini razvoja kot so agilne metode zahtevajo spremembe na vseh nivojih razvoja. Pri razvoju lastne rešitve za projektno vodenje smo pri agilni proces razvoja prvič kombinirali z uporabniškim testiranjem v več iteracijah. Testiranje je privedlo do številnih zanimivih rezultatov, ki smo jih predstavili tudi na World Usability Day 2011. 


 

Kadrovsko informacijski sistem za podjetja, ki zagotavlja enostavno in učinkovito upravljanje časa in drugih kadrovskih evidenc, prihrani čas tako vodstvu kot zaposlenim.


 

BuyITC EDMS je celovita programska rešitev za upravljanje življenjskega cikla poslovnih vsebin. Združuje avtomatsko hrambo datotek, upravljanje, varovanje in izmenjavo vsebin z zagotavljanjem sledljivosti v dokumentnem skladišču.


 

BuyITC Knowledge Management (KM)  je uporabniško prijazen, varen in zanesljiv sistem za upravljanje znanja in idej v okviru razvoja kadrov. Produkt spremlja in podpira razvoj kompetenc kadrov kot tudi poslovnega sistema. Z ciljnim upravljanjem znanja v podjetju pospešujemo posredovanje znanja med zaposlenimi oz. projektnimi ekipami. Aplikativna orodja omogočajo učinkovit in pregleden zajem, katalogizacijo in iskanje »znanja« v vseh fazah izvajanja različnih poslovnih procesov. Orodje tako omogoča lažje vnovično delitev in uporabo znanja kar posledično poenostavi usklajevanje, komunikacijo in izvedbo projektov.


 

BuyITC eVprašalniki & eObrazci podpirajo zelo raznolike možnosti uporabe, saj omogočajo dinamično sestavljanje elementov vprašalnika ali obrazca ter dodatne, pomembne nastavitve, ki omogočajo prav takšen vprašalnik kot ga uporabnik v danem trenutku potrebuje.

Objave

Rezultate svojih raziskav redno objavljamo na slovenskih in tudi mednarodnih konferencah ter v znanstvenih revijah.

Nekaj konferenc v Sloveniji, na katerih smo prisotni:


Natančnejši podatki o objavah ter bibliografije naših raziskovalcev so na voljo na spletnih straneh: